İdare Hukuku uyuşmazlıkları

Çerkez Hukuk & Danışmanlık > Hukuk > İdare Hukuku uyuşmazlıkları
İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin tarafından uygulanan işlem ve eylemlerinin sınırlarını çizer. Ancak, zaman zaman İdare bu çizgilerin dışına çıkabilir. İşte bu durumda idare hukuku devreye girer ve idarenin kişilere karşı olan sorumluluk ve yaptırımları emreder.

İdare yasaya bağlı olmak ve hukukun temel prensiplerine uygun şekilde hareket etmek durumundadır. Ancak, uygulama esnasında yurttaşların mağduriyetine sebep olan hukusuz idari eylem ve işlemlere zaman zaman rast gelinebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve Anayasamızda da belirtildiği üzere idarenin her türlü işlem ve eylemlerin karşı yargı yolu açıktır. İdarenin bu gibi işlem ve eylemlerden ortaya çıkan uyuşmazlıklar idari yargı yoluyla çözülebilmektedir. İdare hukuku alanındaki başvuru yöntemleri ve usüller hassas prensiplere bağlanmıştır.

Çerkez Hukuk ve Danışmanlık olarak İdare Hukuk alanında aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir:

İdarenin sorumlu olduğu eylemlerden kaynaklanan tazminat davaları açılması,

İdarenin hukuka aykırı işlemlerin iptali için dava açılması,

Alınan idari para cezalarına karşı itiraz edilmesi ve buna yönelik iptal davalarının açılması,

İmar hukukuna ile ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve buna ilişkin imar davalarının takibi,

İhale hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve ihale hukukuna ilişkin davaların takibi,

Kamulaştırmaya ilişkin davaların açılması ve takibi,

Memurlara ilişkin davaların açılması ve takibi,

Öğrencilere ilişkin davaların açılması ve takibi,

İdari sözleşmeler ile ilgili davaların açılması ve takibi,

Belediye Kanunu’na ile ilgili uyuşmazlıklar ve bununla ilgili avukatlık hizmeti.